Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nezapomeňte přizpůsobit firemní dokumenty novému zákonu

30.4.2014 

Firmy mají povinnost do konce června přizpůsobit firemní listiny novému zákonu o korporacích. Které dokumenty je potřeba upravit? A týkají se tyto změny vaší firmy? V článku se zaměříme na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.

Uzpůsobení firemních listin u s.r.o.

Společnost s ručením omezeným by se především měla soustředit na soulad společenské smlouvy či zakládací listiny s novým zákonem o korporacích. Společenská smlouva (zakládací listina) musí obsahovat náležitosti stanovené novým zákonem:

 • firmu společnosti
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly
 • výši základního kapitálu
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost

Jedná-li se o nově založenou společnost, musí firemní listiny obsahovat:

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou
 • určení správce vkladů
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu
  Přizpůsobení firemních listin novému zákonu

„V praxi to pro firmy znamená vzít stávající smlouvu a zkontrolovat, zda obsahuje výše uvedené náležitosti,“ radí odborník na účetnictví Jan Vaněk z firmy Tigra. Není-li tomu tak, je společnost povinna udělat patřičné změny, doplnit a podat změněné údaje na obchodní rejstřík nejpozději do šesti měsíců od platnosti nového zákona, tedy do 30. června 2014.

Které listiny musí upravit akciové společnosti?

U firemních listin akciových společností platí totéž jako u společností s ručením omezeným. I v tomto případě platí termín provedení změn do 30. června tohoto roku. Změny se týkají především stanov, které musí obsahovat:

 • firmu a předmět podnikání nebo činnosti
 • výši základního kapitálu
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaj o omezení převoditelnosti akcií nebo zda jsou akcie imobilizovány
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady

Firemní listiny nově zakládané společnosti musí navíc obsahovat:

 • údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen
 • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti
 • tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu
 • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti
 • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou
 • určení správce vkladů
 • tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány
  Firemní listiny podle nového zákonu

„Nejdůležitější novinkou u akciových společností je zavedení možnosti tzv. Monistického systému, což v praxi znamená možnost soustředění moci řídící, kontrolní a vlastnické v jedněch rukou. „To bude zřejmě velká úleva pro akciové společnosti vlastněné a řízené jednou osobou, které dosud aby vyhověly zákonu zřizovaly uměle vytvořené orgány společnosti (představenstvo, dozorčí rada),“ upřesňuje Vaněk z účetní firmy Tigra.

Sankce za nepřizpůsobení firemních listin

Neupraví-li firmy své listiny podle nového zákona o korporacích, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti. Neupraví-li společnost firemní dokumenty během dodatečné lhůty bez potřebných úprav, může soud zrušit obchodní korporaci a nařídit likvidaci společnosti. Zkontrolujte si proto, zda-li vaše firemní listiny obsahují zákonem nařízené informace.

Účetní firma za vás pohlídá všechny aktualizace zákonů. Mimoto může vaši firmu zastupovat na úřadech

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o