Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Jak se připravit na finanční audit?

18. 6. 2015

Některé firmy provádí finanční audit z povinnosti, některé zcela dobrovolně. Jedná se o administrativně i časově náročnou aktivitu. Proč jej tedy provádí i firmy, které nemají povinnost auditu? Jedná se o nezávislý pohled na vedení účetnictví firmy, a pokud hospodaříte efektivně, získáte uznávané potvrzení od třetí osoby – auditora. Takové potvrzení je důležité pro potenciální investory, dodavatele firmy a v neposlední řadě vlastníky.

Které jednotky musí povinně provádět finanční audit?

Ze zákona mají povinnost vykonávat audit instituce jako banky, politické strany, penzijní fondy nebo nadace. Ostatním účetním jednotkám pak tato povinnosti připadá když:

  • limitní hodnota aktiv je více než 40 000 000 Kč
  • limitní hodnota čistého obratu je více než 80 000 000 Kč
  • průměrný počet zaměstnanců za období přesáhne 50

Akciovým společnostem stačí splňovat jediné z výše zmíněných kritérií a vztahuje se na ně povinnost auditu. Ostatní obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, musí vykonávat audit, pokud se jich týkají minimálně dvě kritéria. Povinnost auditu mají také zahraniční podnikající osoby, fyzické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku a vedou účetnictví dobrovolně.

Dokumenty potřebné k provedení auditu účetní závěrky         

Auditor pracuje na základě výběru vzorku, dle velikosti firmy. Účetní závěrka se skládá z účetních výkazů a přílohy. Základními účetními výkazy jsou Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Rozvaha představuje souhrn veškerých aktiv a pasiv a je důležitým nástrojem k posouzení finančního zdraví firmy. „Neméně důležitým dokumentem je výkaz zisku a ztráty, tzv. výsledovka, která vypovídá o hospodaření firmy za dané období“ uvádí Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Další dokument, který bude auditor potřebovat je výkaz peněžních toků, tzv. cash-flow. Je to souhrn finančních pohybů, které jednotce peníze přinesly a také těch, za které je spotřebovala. Může se totiž zdát, že ačkoli firma generuje zisk, fakticky peníze na účtu nemá. Tento výkaz pak odpovídá, proč tomu tak je.

Auditor musí posuzovanou firmu poznat

Základním dokumentem, ze kterého auditor při své práci na posouzení účetní závěrky vychází je obratová předvaha za dané období. Také bude potřebovat přehled změn ve vlastním kapitálu, tedy jeho přírůstky a úbytky. Auditor se musí s posuzovanou firmou důkladně seznámit, takže je možné, že si dále vyžádá právní dokumenty, jako je společenská smlouva, či účetní dokumenty, které by doplnily výše zmíněné výkazy.

Nedílnou součástí dokumentů je také příloha, ve které jsou uvedena důležitá fakta o účetní jednotce. Jedná se například o organizační strukturu firmy, vlastníky a řídící orgány. „Firma také nesmí opomenout, že pokud má povinnost auditu, má také povinnost vydávat výroční zprávu a zprávu o vztazích, která musí být také součástí dokumentů,“ upozorňuje Vaněk.

Výsledek auditu

Výsledkem auditu je výrok auditora, zda účetní závěrka podává pravdivý a poctivý obraz o hospodaření firmy. Zpráva je určena primárně vlastníkům firmy, k nahlédnutí ovšem může být i bankám, investorům, obchodním partnerům, leasingovým společnostem apod. Za výsledek vedení účetní závěrky výhradně odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Auditor zodpovídá za výrok, zda vykazované skutečnosti jsou v souladu s realitou.

Sankce za nedodržení povinnosti auditu

Účetní jednotka, která má povinnost auditu, má také povinnost zveřejňovat účetní závěrku, výroční zprávu i výslednou zprávu auditora. Tato povinnost jí vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Za nedodržení této povinnosti ji hrozí pokuta ve výši 3 % z aktiv, tedy minimálně 1,2 milionu Kč. „V případě, že firma nedodržela tuto povinnost několikrát, počítají se i penále za každý rok, kdy účetní jednotka měla auditem projít. Doporučuji tedy si tuto povinnost hlídat,“ uzavírá Jan Vaněk, z účetní firmy Tigra.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o