Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Účetnictví a s ním spojené povinnosti

21. 12. 2016

Subjekty označované zákonem o účetnictví jako tzv. účetní jednotky, jsou povinny vést účetnictví v rozsahu a způsobem uvedeným ve zmiňovaném zákoně. Jestliže účetní jednotka povinnosti nerespektuje, může čelit správním sankcím.

Účetní jednotka je subjekt, který vede účetnictví, čímž se na ni vztahuje zákon o účetnictví. 

Jejich povinností je vést účetnictví správné, úplné, srozumitelné, přehledné a způsobem, který zaručuje trvalost účetních záznamů. Má také zodpovědnost za vedení účetnictví a nezbaví se jí pověřením vedení účetnictví jiné právnické nebo fyzické osoby. Například u společnosti s ručením omezeným řádné vedení účetnictví zajišťuje dle § 196 zákona o obchodních korporacích jednatel.

Sankce

Poruší-li účetní jednotka, která není podnikatelem, ustanovení zákona o účetnictví vymezená v § 37 odst. 1., dopustí se přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše stanovené v § 37 odst. 2 zákona o účetnictví.

Přestupku se také dopustí účetní jednotka (neuvedená výše) nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví podle zákona o účetnictví, a to v případě, poruší-li povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a uvedené v § 37a odst. 1, resp. odst. 2. Za správní delikt se uloží pokuta do výše stanovené v § 37a odst. 3 zákona o účetnictví.

Co už je správní přestupek

- účetnictví nevedené v rozsahu stanoveném ZoÚ

- nesestavení účetní závěrky (je-li dané, tak i konsolidovanou)

- nesestavení účetní závěrky k rozvahovému dni – den, kdy se uzavírají účetní knihy

- nevyhotovení výroční zprávy

- účetnictví je vedené v rozporu s § 7 odst. 1 a 2 ZoÚ

- účetnictví je vedené v rozporu s § 8 odst. 2 ZoÚ

- sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti v § 18 odst. 1 nebo 2 ZoÚ a není ověřená auditorem, i když této povinnosti podléhá

- nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy podle § 21a ZoÚ

- neuchování účetních záznamů po stanovenou dobu

- nezveřejnění zprávy o platbách podle § 32d ZoÚ

- u konsolidující účetní jednotky nesplnění podmínek stanovených ZoÚ

Případné další sankce

Sankce v jednoduchém účetnictví:

- není-li jednoduché účetnictví vedeno

- nesestavení přehledů v rozsahu a ve lhůtě stanovené ZoÚ

- špatné vedení účetnictví

- neuschování účetních záznamů po stanovenou dobu

- v případě nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích, výroční zprávy nebo obdobného dokumentu

Kdy je možné se správní pokutě vyhnout

Jestliže účetní jednotka prokáže, že vynaložila veškeré úsilí k zabránění porušení právní povinnosti.

V případě, že správní orgán nezahájil řízení o přestupku do jednoho roku (subjektivní lhůta) ode dne, kdy se o něm dozvěděl (nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán (objektivní lhůta)

 

 

 

 

           

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o