Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Vedení účetnictví pro neziskové organizace

26. 2. 2016

Nestátní neziskové organizace jsou takové organizace, které jsou určené k obecně prospěšné činnosti, ve kterých nemá účast stát, a nejsou na státu závislé. Jedná se především o spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy nebo náboženské společnosti.

Příjmy nestátních neziskových organizací

Největší část příjmů neziskových organizací tvoří příspěvky, dary a dotace. Nestátní neziskové organizace nejsou zřizovány k výdělečné činnosti, přesto ji většinou nemají zákonem zakázanou. Například nadace a nadační fondy nesmějí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pořádání akcí, loterií nebo pronájmu prostor. „Ostatní neziskové organizace mohou vykonávat výdělečnou činnost na základě živnostenského listu. Výdělečná činnost by však neměla převyšovat činnost neziskovou,“ upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

V případě darů neziskové organizaci, je nutné dodržet formu daru (organizace něco dostane za nic), nebo protislužby (poděkování, uvedení loga apod.). Pokud se od neziskové organizace vyžaduje něco za něco, nejedná se o dar, a takový příspěvek je předmětem daně z příjmu. Pokud se opravdu jedná o dar, příspěvek je předmětem daně darovací, od které mohou být některé organizace osvobozeny.

  • Bezúplatná nabytí majetku státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi
  • Bezúplatné nabytí majetku určeného na činnost obecně prospěšné společnosti
  • Bezúplatně nabytý majetek nadacemi nebo nadačními fondy v souladu s účelem a s podmínkami stanovenými v nadační listině
  • Bezúplatná nabytí majetku, určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky

Dotací v případě neziskových organizací se rozumí dar nebo peněžitá úhrada ze strany veřejného sektoru v zájmu podpory jeho činnosti. Hlavními zdroji dotací jsou: rozpočet EU, státní rozpočet ČR, rozpočty územních samosprávných celků (krajů, okresů) a státní fondy ČR. „Dotace v případě neziskových organizací nejsou předmětem zdanění. Zároveň však se částka čerpaná z dotací nesmí objevit v nákladech neziskové organizace, aby nedocházelo ke „zdvojení“ daňové výhody,“ upozorňuje Vaněk.

Výdaje neziskových organizací

Přestože jsou neziskové organizace spojované hojně s dobrovolnictvím, musí se potýkat s  výdaji. Častými výdaji jsou náklady spojené s hmotným majetkem, zaměstnanci a reklamou. V případě vyplácení mezd zaměstnancům je nutné respektovat všechny termíny pro platu pojištění a daní. Neziskové organizace stále více potřebují kvalifikované zaměstnance v oblasti účetnictví, marketingu nebo strategického řízení. V tomto roce mohou využít dotací evropských fondů.

Právě využívání experta v oblasti účetnictví může být pro neziskovou organizaci alfou a omegou úspěchu. Na neziskovou organizaci jsou kladeny vysoké nároky z hlediska vedení účetnictví. Jejich účetnictví musí odpovídat jak platným zákonům České republiky, tak požadavkům danými dotacemi. „Pro neziskovou organizaci mohou být zmatky v účetnictví likvidační. Externí vedení účetnictví pro ně není tak vysoký náklad, jak se může zdát. Představa, že neziskové firmy si nemohou dovolit účetní firmu, a ta jim účetnictví nepovede, protože jim neziskovka nezaplatí je mýtus,“ pokračuje Vaněk.

Poslání neziskové organizace bývá chvályhodné, ale i ona potřebuje, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí, proto pro svoje zviditelnění často využívá placenou propagaci. Obvykle jsou náklady na reklamu daňově uznatelným nákladem, pokud k dosažení, zajištění a udržení příjmů. „V případě neziskových organizací je možné na náklady na reklamu pohlížet jako na výdaje, které povedou k případným příjmům. Jejich vhodnost pak posoudí správce daně,“ vysvětluje Jan Vaněk ze společnosti Tigra.

Účetnictví neziskových organizací je zkrátka odlišné od účetnictví podnikatelů. Řídí se jiným zákonem, jejich příjmy a výdaje se posuzují odlišně. V současné době však i tyto organizace disponují prostředky, které z nich tvoří důležité hráče na českém trhu.

Zjistěte, proč je externí vedení účetnictví stále oblíbenější.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o